Facilități fiscale pentru investitori! Primăria amintește că cererile pentru aceste facilități se depun până pe data de 31 martie

0
575

Primăria municipiului Galați acordă facilități fiscale pentru dezvoltarea economică și regională, prin susţinerea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă, pentru investiţiile finalizate după 1 ianuarie 2021.

Este vorba despre reduceri și scutiri de la plata impozitului pe clădiri și terenuri, iar solicitările pentru acordarea acestor facilități se pot depune până pe 31 martie 2023, însoțite de documentele prevăzute în schema de ajutor de minimis, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 59/23.02.2023.

Ajutorul se acordă sub formă de scutire sau reducere de la plata impozitului pe clădiri (nou achiziţionate/nou construite, indiferent de destinaţia economică a acestora) și a impozitului/taxei pe terenurile aferente, pe perioada valabilității autorizației de construire, datorat de întreprinderile beneficiare pentru clădirile și terenurile situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galaţi pe durata prezentei scheme, cu condiția revizuirii anuale. Criteriile de acordare a facilităţilor fiscale şi cotele de reducere a impozitului pe clădiri și impozitului/taxei pe terenuri aferente investiţiilor de peste 200.000 euro au fost aprobate prin HCL 59/2023 și vizează: valoarea investiţiei;  numărul mediu de personal angajat; profilul de activitate; amplasamentul investiţiei (zona fiscală în care se află investiţia).

Cererea de acordare a acestor facilități se depune la Registratura municipiului Galați până pe 31 martie 2023, însoțită de următoarele documente: a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă (în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare; codul unic de înregistrare; asociați și reprezentanți legali ai întreprinderii; domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate ale întreprinderii; punctele de lucru ale întreprinderii; data ultimei mențiuni înscrise în Registru și obiectul acesteia; dacă sunt sau nu în dizolvare, stare de faliment, reorganizare judiciară sau alte situații de lichidare a activității prevăzute de lege);

  1. b) certificat fiscal eliberat de organul fiscal în a cărui raza teritorială își are sediul contribuabilul persoană juridică, din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
  2. c) certificat fiscal eliberat de organul fiscal local de pe raza localității unde întreprinderea își are sediul sau punctul de lucru, din care să rezulte că aceasta nu are datorii la bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condițiile legii;
  3. d) o copie a cărții de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea;
  4. e) bilanțul contabil corespunzător ultimului exercițiu financiar, avizat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, în copie certificată;
  5. f) beneficiarul nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
  6. g) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale, conform cazierului judiciar valabil la data depunerii cererii;
  7. h) declarații pe proprie răspundere privind:

– ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare);

– structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;

– eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă;

– faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

– faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă.

Schema de sprijin se adresează întreprinderilor care activează pe raza municipiului Galaţi și care îndeplinesc condițiile privind investițiile realizate în oraș. Schema de sprijin își propune în principal stimularea agenţilor economici, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii și realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade îndelungate de timp.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.